Įvykdyti projektai

Įgyvendinant vandentvarkos projektą Kretingos rajone pasiekti užsibrėžti tikslai!

UAB „Kretingos vandenys“ kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino vandentvarkos projektą, kurio metu sėkmingai įvykdytos trys pagrindinės rangos darbų sutartys ir dvi papildomų darbų pirkimo sutartys.

     Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2013 m. spalio 16 d. rangovui UAB „Hidrostatyba“ rekonstravus trejus nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose bei įdiegus modernias nuotekų valymo technologijas. „Aplinkosauginė situacija tiesiogiai priklauso nuo nuotekų valymo įrenginių būklės, todėl rekonstravus nuotekų valymo įrenginius minėtų gyvenviečių gyventojai gali džiaugtis nauda sveikatai dėl sumažėjusios dirvožemio ir gruntinio vandens taršos bei požeminių vandens išteklių taršos rizikos, o taip pat ES ir LR keliamus reikalavimus atitinkančiu nuotekų išvalymu“, - teigia UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius. Baigus statybos darbus, vyko metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kurio metu buvo šalinami atsiradę statybos darbų defektai.

     Kitas projekto etapas baigtas 2014 m. rugsėjo 19 d. rangovui UAB „Santeka“ įrengus naujus vandens gerinimo įrenginius Kartenoje ir Kūlupėnuose. Naujai įrengtos vandenvietės sudarė galimybę pagerinti tiek vandens, tiek gyventojų bendrą gyvenimo kokybę minėtose gyvenvietėse.

     Paskutinis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2014 m. gruodžio 23 d. rangovui UAB „Grundolita“ atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose darbus. Bendrai minėtuose keturiose gyvenvietėse paklota 10,34 km vandentiekio ir 20,37 km nuotekų tinklų. Per tris mėnesius nuo statybos užbaigimo prie vandens tiekimo tinklų prisijungė 39 gyventojai, prie nuotekų surinkimo tinklų – 111 gyventojų. UAB „Kretingos vandenys“ direktorius G. Valinevičius akcentavo, kad gyventojai ir toliau aktyviai kviečiami teikti prašymus ir jungtis prie paklotų vandentiekio tinklų, kad galėtų vartoti kokybišką, higienos normų reikalavimus atitinkantį geriamą vandenį, bei prie nuotekų surinkimo tinklų, kad būtų sumažinta rizika, kylanti žmogaus sveikatai dėl išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

     Užbaigus projekte numatytus vandens gerinimo įrenginių Kartenoje ir Kūlupėnuose bei  vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose statybos darbus prasidėjo metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kuris, atitinkamai, tęsis iki 2015 metų rugsėjo mėnesio pabaigos ir 2015 metų gruodžio mėnesio pabaigos.

     „Šiuo periodu yra stebima rangovų atliktų darbų kokybė ir fiksuojami defektai ar trūkumai, reaguojama į gautus gyventojų skundus, kuriuos rangovai privalo ištaisyti,“, - teigia UAB „Kretingos vandenys“ direktorius G. Valinevičius.

     Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą vykdomą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“. Bendra įgyvendinamo projekto vertė siekė beveik 6 mln. Eurų. Projektas įgyvendintas bendromis ES Sanglaudos fondo (85 proc.), LR valstybės biudžeto (10 proc.), ir projekto partnerio Kretingos rajono savivaldybės administracijos (5 proc.) lėšomis.

     Prieš pradedant įgyvendinti Europos Sąjungos remiamą aplinkosauginį vandentvarkos projektą Kretingos rajone vandens kokybė buvo bloga, geriamojo vandens tiekimo tinklai – nepatikimi, o nuotekų tinklai – prastos būklės. Investicijų pagalba gyventojai gali džiaugtis ES standartus atitinkančiais vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginiais, gerėjančia aplinkosaugine situacija, teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybe ir prieinamumu. Šiuo projektu buvo prisidedama prie vieno iš pagrindinių ES paramos uždavinių – socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

     Išsamesnę informaciją dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, paslaugų kainą ir tarifus bei kitus aktualius klausimus galima gauti UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8 445) 78 570.

 

2012-01-10 Vandentvarkos projekto Kretingos rajono savivaldybėje eiga

ES finansuojamas investicinis vandentvarkos projektas „Nemuno žemupio baseino I paketas“ Nr. CCI 2004 LT 16 C PE 004, kurio vertė yra virš 130,8 mln. litų ir kuriam paramos skyrė Europos Sąjungos Sanglaudos fondas 46,369 mln. (43,56 %), Lietuvos Respublikos vyriausybė 23,538 mln. (5,77 %), Kretingos rajono savivaldybė 2,452 mln. (5,29 %) ir galutinis paramos gavėjas - UAB „Kretingos vandenys" 0,178 mln. (0,38 %) įgyvendintas ir Kretingos savivaldybėje.

Kretingoje vykdomi projektai: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingoje. Taikos-Vytauto gatvių ir Šiaurinio kvartalų inžineriniai tinklai“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingoje. 2 dalis. Padvarių ir Klaipėdos-Šventosios g. kvartalo inžineriniai tinklai“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingoje, III dalis. Kretingsodžio kvartalas“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingoje, IV dalis. Geštautų kvartalo inžineriniai tinklai“, „Fluoro šalinimo įrenginių statyba Kretingos vandens ruošykloje“, “Nuotekų tinklų renovacija Kretingoje. V dalis“.

 Projekto vertė siekia 46,369 mln. litų,  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 2008-2009 m. paklota 32,214 km vandentiekio ir 27,7  km buitinių nuotekų tinklų, pastatyta 11 požeminių buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinių, taip pat pastatyti  ir veikia fluoro šalinimo įrenginiai. 

Gyventojams sudarytos visos galimybės jungtis prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Geštautų, Šiauriniame kvartaluose, Taikos-Vytauto g. kvartale bei Padvarių ir Kretingsodžio gyvenvietėse, Klaipėdos – Šventosios g.,  J. Basanavičiaus g. gyvenamųjų namų kvartaluose.

Įgyvendinus  projektą, pagerėjo kretingiškių gyvenimo sąlygos, jos priartės prie Europos Sąjungos standartų ir todėl sumažėjo ekonominiai bei socialiniai skirtumai tarp Bendrijos piliečių. Ne mažiau svarbu, jog įgyvendinus projektą sumažėjo ir aplinkos tarša. 

Kviečiame gyventojus jungtis prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, nes prisijungus prie jų gyvensime patogiau, sveikiau bei švariau.

Daugiau informacijos