Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Nuotekų surinkimas ir valymas

Nuotekų valymo kokybė

Bendrovė eksploatuoja 15-a nuotekų valyklų: Kretingos miesto, Salantų, Vydmantų, Kartenos, Kūlupėnų, Darbėnų, Rūdaičių, Dupulčių, Raguviškių, Pryšmančių, Grūšlaukės, Laukžemės, Padavarių, Jokūbavo ir Baublių.

Kretingos miesto biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra maždaug 3,5 km į pietvakarius nuo Kretingos centro, Penkininkų km ta pačia kryptimi nuo miesto vandenvietės (6 pav.). Nuo valyklos Tenžės upės nutolusi apie 250m ir 1500m nuo Akmenos upės. Šiaurės-rytinėje ir rytinėje nuotekų valyklos dalyje įrengtas apsauginis kanalas. Vakaruose ir pietuose teritoriją juosia melioracijos kanalai, surenkantys lietaus kanalizacijos ir jau išvalytus nutekamuosius vandenis. Šiais kanalais paviršinis vanduo suteka į Tenžę.Nuotekų valyklos teritorija yra neurbanizuotame užmiesčio pakraštyje, atskirame sklype. Maždaug 80 m į šiaurę nuo jos yra „Genčių nafta“ naftos verslovei priklausantis naftos gavybos gręžinys. Nuotekų valykla pradėjo veikti 1979 metais. Čia atliekamas mechaninis ir biologinis nuotekų valymas, sandėliuojamas nuotekų dumblas tam skirtose aikštelėse. Hidrologiniu požiūriu teritorija priklauso permo-viršutinio devono (Nemuno) požeminio vandens baseinui. Geomorfologiniu požiūriu Kretingos miesto nuotekų valykla išsidėsčiusi ledyno tirpsmo vandenų išplautame klonyje – senslėnyje, prasidedančiame ties Salanto – Akmenos tarpupio limnoglaciniame lyguma, ant likusios nedidelės moreninės kalvos. Bendruoju planu nustatytos SAZ ribos yra išlaikomi nuo 505 iki 639 m atstumai.

Salantų miesto biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra maždaug 1,5 km į pietvakarius nuo Salantų miesto centro. Nuo valyklos, šiaurės vakarų kryptimi, 110 m atstumu, prateka Salantos upė. Iš visų pusių supa pievos. Artimiausia gyvenamasis namas yra už 0,24 km nuo valyklos centro. Valykla aptverta segmentine tvora, kuri randasi Salantų regioninio parko teritorijoje. Artimiausia gydymo įstaiga 1,1 km pietus nuo valyklos, mokykla – Kretingos rajono Salantų gimnazija. Nuotekų valyklos teritorija yra neurbanizuotame kaimo pakraštyje, atskirame sklype. Valytos nuotekos išleidžiamos vakarų kryptimi maždaug už 200m į Salantos upę.

Vydmantų gyvenvietės biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra rytiniame gyvenvietės pakraštyje. Įvažiavimas į valyklos teritorija iš Žaliosios gatvės. Šalia valyklos rytų kryptimi yra vandens telkinys maždaug 12 ha ploto. Valytos nuotekos išleistuvu šiaurės kryptimi išleidžiamos į Žybos upelį. Teritorija aptverta segmentine tvora. Pietvakarių kryptimi 0,6 km atstumu yra Vydmantų vidurinė mokykla, vakarų kryptimi 0,4 km atstumu – Vydmantų ambulatorija. Artimiausia sodyba už 90 m į pietus nuo valyklos teritorijos. Valymo įrenginiuose vykdoma kvapų sklidimo prevencija, ant sekos biologinių reaktorių įrengta oro ištraukiamoji ir valymo sistema, todėl greta esančios sodybos apsaugotos nuo nemalonaus kvapo.

Baublių biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra pietvakariniame gyvenvietės pakraštyje. Ta pačia kryptimi maždaug už 500 m prasideda Minijos upės ichtiologinis draustinis ir ta pačia kryptimi link Minijos upės vyksta valytų nuotekų išleidimas. Įvažiavimas į valyklos teritorija iš Pikteikių gatvės. Artimiausia sodyba už 150 m į šiaurės-rytus nuo valyklos teritorijos.

Raguviškių biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra pietiniame gyvenvietės pakraštyje Eglių gatvės pabaigoje. Valytos nuotekos išleistuvu šiaurės kryptimi išleidžiamos į Pababrūnės upelį, kuris Teritorija aptverta vieline tvora. Pietvakarių kryptimi 0,6 km atstumu yra Vydmantų vidurinė mokykla, vakarų kryptimi 0,4 km atstumu – Vydmantų ambulatorija. Artimiausia sodyba už 90 m į pietus nuo valyklos teritorijos.

Dupulčių biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra pietiniame gyvenvietės pakraštyje. Įvažiavimas į valyklą iš Gargždų gatvės. Šiaurės kryptimi už 40 m prateka Jauryklos upelis. Teritorija nėra aptverta. Šiame kaime nėra ugdymo ir gydymo įstaigų, nes 1,0 km vakarų kryptimi prasideda Kretingos miestas. Artimiausia sodyba šiaurės-rytų kryptimi už 100 m.

Kartenos biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra pietrytiniame gyvenvietės pakraštyje. Valyklos teritorija išsidėsčiusi šalia Minijos ichtiologinio draustinio ir Salantų regioninio parko ribos. Valytos nuotekos į Minijos upę išleidžiamos per nutiestą pietryčių kryptimi išleistuvą už 90m. Hidrologiniu požiūriu teritorija priklauso permo-viršutinio devono (Nemuno) požeminio vandens baseinui. Artimiausia sodyba šiaurės-rytų kryptimi nutolusi nuo valyklos per maždaug 200m. Šiaurės-vakarų kryptimi už ~800 m. yra Kretingos r. Kartenos vidurinė mokykla. Ta pačia kryptimi nuo valyklos už ~900m yra sveikatos priežiūros įstaiga.

Kūlupėnų biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra pietrytiniame gyvenvietės pakraštyje neurbanizuotoje teritorijoje. Valykla aptverta vieline tvora. Valyklos teritorijos pietrytinė riba išsidėsčiusi šalia Salantų regioninio parko, kiek tolėliau ta pačia kryptimi prasideda Minijos ichtiologinis draustinis. Valytos nuotekos iš pradžių išleidžiamos į šalia pratekantį Daubalės upelį, kuris įtekėdamas į Vargučio upelį, įteka į Minijos upę. Hidrologiniu požiūriu teritorija priklauso permo-viršutinio devono (Nemuno) požeminio vandens baseinui. Artimiausia sodyba šiaurės-vakarų kryptimi nutolusi nuo valyklos centro per maždaug 250m. Pietryčių kryptimi už 500m prateka Minijos upė. Šiaurės-vakarų kryptimi už ~1,0 km. yra Kretingos r. Kūlupėnų vidurinė mokykla. Ta pačia kryptimi nuo valyklos šalia mokyklos yra sveikatos priežiūros įstaiga.

Rūdaičių biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra vakariniame gyvenvietės pakraštyje neurbanizuotoje teritorijoje. Įvažiavimas į valyklos teritorija iš Mokyklos gatvės. Valykla aptverta vieline tvora. Valytos nuotekos išleidžiamos į Žybos upelį. Upelis nuo valyklos centro pietų kryptimi nutolęs per maždaug 100m. Hidrologiniu požiūriu teritorija priklauso permo-viršutinio devono (Nemuno) požeminio vandens baseinui. Artimiausia sodyba šiaurės-rytų kryptimi nutolusi nuo valyklos centro per maždaug 250m. Rytų kryptimi už 750m randasi Rūdaičių tvenkinys. Pietryčių kryptimi už ~0,7 km. yra Kretingos r. Rūdaičių vidurinė mokykla.

Pryšmančių biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra pietrytiniame gyvenvietės pakraštyje neurbanizuotoje teritorijoje. Nuo kaimo centro valykla pietryčių kryptimi nutolusi maždaug 1km atstumu. Įvažiavimas į valyklos teritorija iš Kretingos gatvės. Valykla aptverta vieline tvora. Valytos nuotekos išleidžiamos į kanalą, kuris už 0,49 km įteka į Tenžės upę. Upė nuo valyklos centro rytų kryptimi nutolusi per maždaug 500m. Hidrologiniu požiūriu teritorija priklauso permo-viršutinio devono (Nemuno) požeminio vandens baseinui. Artimiausia sodyba pietryčių kryptimi nutolusi nuo valyklos centro per maždaug 350m. Ugdymo ir gydymo įstaigų nėra, nes Pryšmančių kaimas išsidėstęs netoli Kretingos miesto.

Darbėnų biologinio nuotekų valymo įrenginiai yra centrinėje gyvenvietės dalyje šalia ugdymo įstaigos. Nuo valyklos centro iki mokymo įstaigos šiaurės kryptimi yra apie 100 m atstumas. Įvažiavimas į valyklos teritorija iš Laukžemės gatvės. Valytos nuotekos išleidžiamos į Darbos upę. Upė nuo valyklos centro pietų kryptimi nutolusi per maždaug 30m. Hidrologiniu požiūriu teritorija priklauso permo-viršutinio devono (Ventos) požeminio vandens baseinui. Artimiausia sodyba pietų kryptimi nutolusi nuo valyklos centro per maždaug 100m. Darbėnų ambulatorija šiaurės – rytų kryptimi nuo valyklos nutolusi apie 160 m.