Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Kaip tapti klientu

Prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkos eiga

1 Etapas

PRAŠYMO PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI PATEIKIMAS

Pateikiamų dokumentų sąrašas:

 1. Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti;
 2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo
  turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
 3. Žemės sklypo plano kopiją;
 4. Kiti dokumentai.

2 Etapas

PROJEKTO PARUOŠIMAS GAVUS PRISIJUNGIMO SĄLYGAS

Vadovaujantis Bendrovės išduotomis Prisijungimo sąlygomis naujo vartotojo ar abonento pasirinktas projektuotojas parengia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo projektą pagal galiojančius teisės aktus bei kitus normatyvinius dokumentus.
Nesudėtingojo statinio projektą gali rengti asmenys turintys architektūros, statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį.
Parengtas Projektas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis kaip tai nurodo galiojantys teisės aktai bei kiti normatyviniai dokumentai. Suderinus Projektą, Statytojas turi gauti Nacionalinės žemės tarnybos rašytinį sutikimą, kai inžinerinius statinius numatoma statyti valstybinėje žemėje.

3 Etapas

SUPROJEKTUOTŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ ATLIKIMAS,

UAB „KRETINGOS VANDENYS“ SPECIALISTŲ IŠKVIETIMAS

Inžinerinių tinklų statybos darbus gali atlikti (organizuoti) pats Statytojas arba Statytojo pasamdyta rangos darbus atliekanti įmonė, turinti teisę verstis atitinkama veikla.
Statybos darbus galima pradėti vykdyti turint teisės aktuose numatytus statybą leidžiančius dokumentus bei vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ gavus žemės kasimo darbams leidimą (kai jis privalomas).
Paklojus inžinerinius tinklus, prieš užkasant tranšėją Statytojas privalo išsikviesti Bendrovės atstovą, kuris surašo Paslėptų darbų patikrinimo aktą.
Vandentiekio tinklų eksploatacijos inžinieriaus tel.: (8 445) 43 832.
Nuotekų tinklų eksploatacijos inžinieriaus tel.: (8 445) 43 833.
Administratorės tel.: (8 445) 78 572.
Paklojus nuotekų tinklus būtina atlikti vamzdyno televizinę apžiūrą ir pateikti jos ataskaitą, išskyrus gyvenamųjų namų nuotekų išvadus.
Paklojus slėginius vamzdynus, būtina atlikti šių tinklų stiprumo ir sandarumo hidraulinį bandymą.
Statytojo rašytiniu prašymu, Bendrovės atstovai atlieka tinklų prijungimo prie Bendrovės eksploatuojamų tinklų darbus, už kuriuos statytojas apmoka Bendrovėje galiojančiais paslaugų įkainiais. Prisijungti prie UAB „Kretingos vandenys“ eksploatuojamų tinklų be atskiro Bendrovės leidimo griežtai draudžiama. Už savavališką prisijungimą gali būti taikomos administracinės nuobaudos ir išieškoma žala Bendrovei.
Statytojas savo lėšomis privalo įsirengti vandens apskaitos mazgą (VAM). Vandens apskaitos prietaisą sumontuoti gali tik UAB „Kretingos vandenys“ atstovas, prieš tai pateikus prašymą vandens apskaitos prietaiso sumontavimui ir pasirašius geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį.
Statytojas savo lėšomis privalo atlikti vandentiekio vamzdyno dezinfekavimą ir geriamojo vandens mikrobiologinį tyrimą. Bendro naudojimo buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklams atlikti televizinę vamzdyno diagnostiką.
• Atidaryti įvadinę vandentiekio sklendę galima tik dalyvaujant Bendrovės atstovui.
• Pastate negali būti naudojama mišri vandens tiekimo sistema.

4 Etapas

DOKEMNTŲ PATEIKIMAS PRIĖMIMO KOMISIJAI

Pateikiamų dokumentų sąrašas:

 1. Suderintas inžinerinių tinklų projektas;
 2. Paslėptų darbų patikrinimo aktas;
 3. Vamzdyno televizinė apžiūros ataskaita (bendro naudojimo buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklams);
 4. Vandentiekio slėginio vamzdyno stiprumo ir sandarumo hidraulinio bandymo aktas;
 5. Geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo ataskaita;
 6. Paklotų tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos (vieną popierinį egzempliorių
  ir vieną skaitmeninį variantą);
 7. Mokėjimo už tinklų prijungimą prie Bendrovės eksploatuojamų tinklų pagrindžiantis dokumentas.

5 Etapas

GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIES SUDARYMAS

Naujiems vartotojams sutartis sudaroma įvykdžius visus prisijungimų sąlygų, projektinės dokumentacijos reikalavimus ir  statybos darbus atlikus pagal galiojančius LR teisės aktus.

Pasirašant geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį, kartu pasirašomas eksploatuojamų tinklų ribų aktas.

Informacija naujiems vartotojams

Toliau skaitykite – „Sutarčių sudarymas“.