Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Karjera

SKELBIMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR KITŲ PASIRENKAMŲ ASMENŲ Į UAB „KRETINGOS VANDENYS“ VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

UAB „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 163994426, adresas: Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97179 Kretingos r. sav. skelbia finansų valdymo srities kompetencijos kandidatų, t. y. valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 3 dalyje, atranką į Bendrovės valdybos narius.

Atranką inicijuoja Kretingos rajono savivaldybės administracija. Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y. iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. įskaitytinai.

Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai:

– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

– turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

– turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

– per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

– atliekama veikla ir funkcijos nėra susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė, politikos formavimu;

– įstatymų nustatyta tvarka nėra išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

– mokėti užsienio kalbą;

– turėti noro ir galimybę įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką, gebėti analizuoti esamą situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

– turėti komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, gero viešojo valdymo ir korporatyvinio valdymo principus.

Specialieji reikalavimai:

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą, turi turėti:

– ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityje patirtį;

– privalumas: valstybės ar savivaldybės turto valdymo, vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis.

Nepriklausomumo reikalavimai.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamame kolegialiame priežiūros ar valdymo organe gali būti ir kitų pasirenkamų asmenų, atitinkančių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 7 dalies 3–6 punktuose nurodytus nepriklausomumo reikalavimus.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

2. Kandidato gyvenimo aprašymas;

3. Kandidato motyvacinis laiškas;

4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631.

Daugiau informacijos suteiks: 

Vaiva Lukošienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 445) 40 966, el. paštas vaiva.lukosiene@kretinga.lt.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

– Asmeniškai Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g. 29A, Kretinga. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

– Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

– Elektroniniu paštu: savivaldybe@kretinga.lt, nurodant: „Atranka į UAB „Kretingos vandenys“ valdybos narius“.

Skelbimas dėl UAB Kretingos vandenys dėl valstybės tarnautojų atrankos