Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Vykdomi projektai

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste

2020 m. vasario 11 d. buvo pasirašyta projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste“, projekto kodas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0011, finansavimo sutartis, kurią pasirašė Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir UAB „Kretingos vandenys“. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, kuri skelbiama svetainėje www.vipa.lt.

Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema įrengta ne visoje Kretingos m. aglomeracijoje, todėl ne visi gyventojai gali naudotis viešąja nuotekų tvarkymo paslauga. Gyventojai neturintys galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas, naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, įsirengia nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarko kitais būdais. Naudojantis šiomis sistemomis teršiama aplinka, nes dažnais atvejais talpos yra nesandarios, sistemos veikia netinkamai, neefektyviai. Didžioji dalis prie centralizuotos sistemos neprisijungusių gyventojų nuotekų į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos dalinai apvalytos arba nevalytos, taip darydamos neigiamą poveikį paviršinių vandens telkinių būklei. Pagrindinė problema – nepakankamas centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kretingos m. aglomeracijoje.

Kretingos m. Palangos g. (namai Nr. 20-34), Klaipėdos g. (namas Nr. 80), J. Basanavičiaus g.(namai Nr. 12-133) ir miesto teritorijai priklausančioje sodų bendrijoje „Draugystė“ esančiose Žvirblių g. (namai Nr. 2-11), Gervių g. (namai Nr. 4-18), Stirnų g. (namai Nr. 1-32), Griežlių g. (namai Nr. 2-53), Draugystės al. (namai Nr. 6-9), Genių g. (namai Nr. 10-77), Bubelių kaime Kretingos g. (namo Nr. 3) ir Kluonalių kaimo Taikos g. (namo Nr. 104), Tujų g. (namai Nr. 2-12), Beržų al. (namai Nr. 5-16), Metalo g. (namo Nr. 2), Meistrų g. (namai Nr. 1-5) nėra centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos.  

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Kretingos m. aglomeracijos gyventojams. 

Nauda gyventojams. Įgyvendinus projektą, bus nutiesta 7,087 km naujų nuotekų surinkimo tinklų Palangos g., Klaipėdos g., J. Basanavičiaus g. ir miesto teritorijai priklausančioje sodų bendrijoje „Draugystė“ esančiose Žvirblių g., Gervių g., Stirnų g., Griežlių g., Draugystės g., Genių g., taip pat Bubelių kaime esančioje Kretingos g. ir Kluonalių kaimo Taikos g., Tujų g., Beržų al., Metalo g., Meistrų gatvėse, bus suteikta galimybė prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungti 157 gyventojams. Bus užtikrintas efektyvus  infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas viešųjų nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas. Taip pat bus užtikrintas tęstinumas aplinkosaugine prasme, nes gyvenamoji aplinka ir paviršiniai vandenys bus apsaugoti nuo žalingo nuotekų poveikio.

Projekto įgyvendinimui yra skirta tinkamų finansuoti išlaidų suma – 500 284,28 Eur iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo. Tai sudaro 50% nuotekų tinklų plėtros projekto vertės, kitą 50 % (500 284,28 Eur) padengs UAB „Kretingos vandenys“ paskolos lėšomis. Dėl likusios projekto dalies finansavimo 2020 m. vasario 11 d. UAB „Kretingos vandenys“ su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Kretingos aglomeracijoje, plėtros paskolos sutartį. Maksimali paskolos suma  – 1 107 773,83 Eur, iš jų  –  607 489,55 Eur geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai ir 500 284,28 Eur nuotekų surinkimo tinklų plėtrai iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis. Prie paskolos lėšomis paklotų geriamojo vandens tinklų numatoma prijungti 314 gyventojų, o prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų – 156 gyventojai. Kretingos miesto aglomeracijoje paskolos lėšomis bus nutiesta – 6,475 km naujų vandens tiekimo tinklų. 

Šiuo metu vykdomas techninio projekto pirkimo dokumentų parengimas, Projekto veiklas planuojama užbaigti iki  2022 m. vasario  28 d. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone

2017 m. birželio 1 d. tarp UAB „Kretingos vandenys“ (kartu su partneriu – Kretingos rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0005 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 

Projekto tikslas – padidinti Kretingos miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, sistemos efektyvumą, patikimumą ir saugoti aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio.