Vykdomi projektai

 

„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste“

 

2020 m. vasario 11 d. buvo pasirašyta projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste“, projekto kodas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0011, finansavimo sutartis, kurią pasirašė Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir UAB „Kretingos vandenys“. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, kuri skelbiama svetainėje www.vipa.lt.

Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema įrengta ne visoje Kretingos m. aglomeracijoje, todėl ne visi gyventojai gali naudotis viešąja nuotekų tvarkymo paslauga. Gyventojai neturintys galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas, naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, įsirengia nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarko kitais būdais. Naudojantis šiomis sistemomis teršiama aplinka, nes dažnais atvejais talpos yra nesandarios, sistemos veikia netinkamai, neefektyviai. Didžioji dalis prie centralizuotos sistemos neprisijungusių gyventojų nuotekų į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos dalinai apvalytos arba nevalytos, taip darydamos neigiamą poveikį paviršinių vandens telkinių būklei. Pagrindinė problema – nepakankamas centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kretingos m. aglomeracijoje.

Kretingos m. Palangos g. (namai Nr. 20-34), Klaipėdos g. (namas Nr. 80), J. Basanavičiaus g.(namai Nr. 12-133) ir miesto teritorijai priklausančioje sodų bendrijoje „Draugystė“ esančiose Žvirblių g. (namai Nr. 2-11), Gervių g. (namai Nr. 4-18), Stirnų g. (namai Nr. 1-32), Griežlių g. (namai Nr. 2-53), Draugystės al. (namai Nr. 6-9), Genių g. (namai Nr. 10-77), Bubelių kaime Kretingos g. (namo Nr. 3) ir Kluonalių kaimo Taikos g. (namo Nr. 104), Tujų g. (namai Nr. 2-12), Beržų al. (namai Nr. 5-16), Metalo g. (namo Nr. 2), Meistrų g. (namai Nr. 1-5) nėra centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos.  

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Kretingos m. aglomeracijos gyventojams. 

Nauda gyventojams. Įgyvendinus projektą, bus nutiesta 7,087 km naujų nuotekų surinkimo tinklų Palangos g., Klaipėdos g., J. Basanavičiaus g. ir miesto teritorijai priklausančioje sodų bendrijoje „Draugystė“ esančiose Žvirblių g., Gervių g., Stirnų g., Griežlių g., Draugystės g., Genių g., taip pat Bubelių kaime esančioje Kretingos g. ir Kluonalių kaimo Taikos g., Tujų g., Beržų al., Metalo g., Meistrų gatvėse, bus suteikta galimybė prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungti 157 gyventojams. Bus užtikrintas efektyvus  infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas viešųjų nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas. Taip pat bus užtikrintas tęstinumas aplinkosaugine prasme, nes gyvenamoji aplinka ir paviršiniai vandenys bus apsaugoti nuo žalingo nuotekų poveikio.

Projekto įgyvendinimui yra skirta tinkamų finansuoti išlaidų suma – 500 284,28 Eur iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo. Tai sudaro 50% nuotekų tinklų plėtros projekto vertės, kitą 50 % (500 284,28 Eur) padengs UAB „Kretingos vandenys“ paskolos lėšomis. Dėl likusios projekto dalies finansavimo 2020 m. vasario 11 d. UAB „Kretingos vandenys“ su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Kretingos aglomeracijoje, plėtros paskolos sutartį. Maksimali paskolos suma  – 1 107 773,83 Eur, iš jų  –  607 489,55 Eur geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai ir 500 284,28 Eur nuotekų surinkimo tinklų plėtrai iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis. Prie paskolos lėšomis paklotų geriamojo vandens tinklų numatoma prijungti 314 gyventojų, o prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų – 156 gyventojai. Kretingos miesto aglomeracijoje paskolos lėšomis bus nutiesta – 6,475 km naujų vandens tiekimo tinklų. 

Šiuo metu vykdomas techninio projekto pirkimo dokumentų parengimas, Projekto veiklas planuojama užbaigti iki  2022 m. vasario  28 d

 

 

Įgyvendinamas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“

 

2017 m. birželio 1 d. tarp UAB „Kretingos vandenys“ (kartu su partneriu – Kretingos rajono savivaldybės administracija) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0005 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 

Projekto tikslas – padidinti Kretingos miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, sistemos efektyvumą, patikimumą ir saugoti aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio.

 

Tikslui pasiekti, Projekto apimtyje įgyvendinamos šios veiklos:

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir  nauja statyba Kretingoje, Kurmaičiuose, Padvariuose, Laiviuose ir Erlėnuose 

Įgyvendinat šią veiklą, buvo pasirašytos keturios rangos sutartys, pagal kurias darbai jau yra įvykdyti arba vykdomi šiuo metu.  

2017 lapkričio 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-128 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos Kretingoje darbai“, pagal kurią rekonstruota apie 1,28 km vandens tiekimo tinklų Kretingos mieste. Darbai baigti ir statybos užbaigimo dokumentai pasirašyti 2019 m. spalio mėnesį. 

2017 lapkričio 30 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-132 „Vandens tiekimo tinklų Laiviuose statybos darbai“, pagal kurią rekonstruota apie 1,76 km vandens tiekimo tinklų Laiviuose. Darbai baigti ir statybos užbaigimo dokumentai pasirašyti 2019 m. spalio mėnesį.

2017-11-30 buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-133 „Vandens tiekimo tinklų Erlėnuose statybos darbai“, pagal kurią rekonstruota apie 2,59 km vandens tiekimo tinklų Erlėnuose. Darbai baigti ir statybos užbaigimo dokumentai pasirašyti 2019 m. spalio mėnesį. 

2019 m. gegužės 28 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-124  „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų Kurmaičiuose ir Padvariuose statybos darbai“, pagal kurią numatyta nutiesti naujus nuotekų surinkimo tinklus apie 8,95 km Padvariuose ir Kurmaičiuose, bei rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų tinklus apie 5,40 km Padvariuose ir Kurmaičiuose. Numatoma statybos darbų pabaiga – 2020 m. liepos mėnuo. 

 

Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Darbėnuose 

Šios veiklos įgyvendinimui, 2017 birželio 13 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-78 „Vandens tiekimo tinklų Darbėnuose rekonstrukcijos darbai“, pagal kurią buvo rekonstruota apie 0,55 km vandens tiekimo tinklų Darbėnų gyvenvietėje. Darbai buvo baigti ir statybos užbaigimo dokumentai pasirašyti dar 2018 m. lapkričio mėnesį. 

 

Kretingos miesto nuotekų tinklų ir pagrindinės siurblinės Pievų g. 2A rekonstrukcija 

Šios veiklos įgyvendinimui, 2017 m. liepos 11 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-91 „Kretingos m. pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Pievų g. 2A su nuotekų tinklais rekonstravimo darbai“. Pagal šią sutartį rekonstruota apie 0,37 km nuotekų surinkimo tinklų ir atlikta pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija. Darbai baigti ir statybos užbaigimo dokumentai buvo pasirašyti 2019 m. liepos mėnesį. 

Vandens gerinimo įrenginių statyba Darbėnuose, Grūšlaukėje, Kurmaičiuose, Baubliuose, Rūdaičiuose, Lazdininkuose 

Įgyvendinant šią veiklą, buvo pasirašytos 6 rangos sutartys, pagal kurias darbai jau yra įvykdyti arba vykdomi šiuo metu.  

2017 m. birželio 13 d. pasirašytos rangos sutartys Nr. 8-82 „Vandens gerinimo įrenginių Grūšlaukėje projektavimas ir statyba“, Nr. 8-79  „Vandens gerinimo įrenginių Kurmaičiuose projektavimas ir statyba“, Nr. 8-83 „Vandens gerinimo įrenginių Baubliuose projektavimas ir statyba“, Nr. 8-80 „Vandens gerinimo įrenginių Rūdaičiuose projektavimas ir statyba“. Pagal šias rangos sutartis, vandens gerinimo įrenginių statybos darbai buvo baigti ir statybos užbaigimo dokumentai pasirašyti 2019 m. rugsėjo mėnesį. 

2017 m. birželio 13 d., taip pat, buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-81 „Vandens gerinimo įrenginių Rūdaičiuose projektavimas ir statyba“. Pagal šią rangos sutartį, vandens gerinimo įrenginių statyba baigta vykdyti, vykdomi defektų šalinimo darbai. 

2020 m. kovo 23 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 8-45 „Vandens gerinimo įrenginių Darbėnuose statybos darbai“. Pagal šią rangos sutartį, pradedami vykdyti vandens gerinimo įrenginių statybos darbai, kuriuos planuojama užbaigti per 9 mėnesius. 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros inventorizacija Kretingoje

Šios veiklos įgyvendinimui, pasirašytos dvi sutartys, kurios šiuo metu įgyvendinamos. 

2020 m. sausio 3 d. pasirašyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizavimo paslaugų sutartis Nr. 8-2. Pagal šią sutartį, numatyta inventorizuoti ir teisiškai užregistruoti apie 82 km geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų Kretingoje.

2020-01-13 pasirašyta geografinės informacinės sistemos programinės įrangos bei jos įdiegimo paslaugų sutartis Nr. 8-5/ST20012.

Šių sutarčių įgyvendinimo pabaiga planuojama iki 2021 m. sausio mėn. 

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 241 gyventojams;

Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus apie 10,86 km;

Teikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo įrenginių – ne mažiau, kaip 2 960 gyventojams. 

 

Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.921.446,94 Eur, kurių dalis 2.299.680,57 Eur finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir dalimi 1.621.766,37 Eur prisideda UAB „Kretingos vandenys“ kartu su Projekto partneriu – Kretingos rajono savivaldybės administracija. 

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. 

 

Kviečiame pasinaudoti projekto rezultatais!

Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas, maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Kretingos vandenys“ atstovą. 

UAB „Kretingos vandenys“

Plėtros skyriaus vadovė  

Silvija Lukauskienė

Tel.: (8 445) 43836

El.p.: silvija.lukauskiene@kretingosvandenys.lt

 

Daugiau informacijos