Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

Tinkamas maistinių riebalų atliekų tvarkymas

Maisto riebalų atliekos, tai maisto pramonėje susidarančios aliejaus ir riebalų atliekos

Riebalai laikomi gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekomis pagal:

  • Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217        (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija), (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 5.3 p.
  • Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 7 p., atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti.

Gamybos ir ūkinę veiklą vykdantys asmenys susidariusias aliejaus ir riebalų atliekas turi rinkti atskirai ir jas perduoti atliekų tvarkytojams

Kaip tinkamai tvarkyti maistinių riebalų atliekas?

  • Draudžiama gamybos ar ūkinėje veikloje susidarančias aliejaus ar riebalų atliekas išleisti kartu su nuotekomis (supilant į kriauklę ar į klozetą) (Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) 23, 31.1. p.). Nuotekų vamzdynuose besikaupiantys riebalai ilgainiui kaupiasi nusėsdami ant vamzdžių sienų, stingdami sudaro kamščius ir dažnai tampa avarijų nuotekų tinkle priežastimi.
  • Statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-37, (toliau – STR) numatyta, kad: dėl kenksmingo riebalų poveikio nuotekų valymo procesams ir vandens telkiniams jie turi būti išskirti iš nuotekų, o ne ištirpinti ar emulguoti (STR 32 p.).

Riebalų gaudyklė (atskirtuvas) (angl. grease trap) − įrenginys, kuris atskiria riebalus, aliejus, taukus ir kitas riebalines medžiagas iš gamybinių nuotekų

NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 17 d. įsakymo
Nr. D1-236

Pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijis (DLK)

Medžiagos pavadinimasMatavimo vienetasDLK, į nuotekų surinkimo sistemąDLK, į gamtinę aplinkąDLK, vandens telkinyje-priimtuveRibinė koncentracija2, į nuotekų surinkimo sistemąRibinė koncentracija2, į gamtinę aplinką
Riabalaimg/l1005201
Viršijus Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas didžiausių leistinų koncentracijų ribas (100 mg/l) būtų sprendžiamas klausimas, dėl nuotekų priėmimo sustabdymo

Būkime sąmoningi, kurkime tvaresnį ir švaresnį rytojų!