Klientų aptarnavimas, avarijos, gedimai
Užduokite klausimus elektroniniu paštu
Valdykite savo paslaugas, peržiūrėkite sąskaitas

KRETINGOS AGLOMERACIJOS GYVENTOJAI TURI GALIMYBĘ PRISIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS

Informuojame, kad UAB „Kretingos vandenys“ sėkmingai įgyvendino projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0011 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste“ finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Projekto vykdymo metu nutiesta 7500 m naujų buitinių nuotekų surinkimo tinklų ir 6892 m naujų vandentiekio tinklų.

Centralizuoti inžineriniai tinklai pakloti  Kretingos m. Palangos g., Klaipėdos g., J. Basanavičiaus g., S/B „Draugystė“ esančiose Žvirblių g., Gervių g., Stirnų g., Griežlių g., Draugystės g., Genių g.,  bei Kluonalių k. esančiose Taikos g., Tujų g., Beržų al., Giminių g., Užuovėjos g., J. Jablonskio g., Metalo g., Kretingos g.

Šio projekto dėka sudaryta galimybė prie centralizuotų inžinerinių tinklų prisijungti ne mažiau kaip 314 gyventojų, kuriems iki šiol negalėjome teikti savo paslaugų. Naujų inžinerinių tinklų išplėtimas sumažins aplinkos taršą bei padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, taip pat sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša.

Bendra projekto vertė – 1 884 241,90 Eur, iš kurių 500 284,28 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos iš Sanglaudos fondo, tai sudaro 50% buitinių nuotekų tinklų plėtros projekto vertės. Dėl likusios projekto dalies finansavimo buvo pasirašytos paskolų sutartys:

2020 m. balandžio 3 d. UAB „Kretingos vandenys“ su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Kretingos aglomeracijoje, plėtros paskolos sutartį Nr. VL-P0002. Maksimali paskolos suma 251 433,54 Eur, iš jų 60 947,91 Eur geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai ir 190 485,63 Eur buitinių nuotekų surinkimo tinklų plėtrai;

2020 m. vasario 11 d. UAB „Kretingos vandenys“ su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Kretingos aglomeracijoje, plėtros paskolos sutartį Nr. VF-P0011/1 iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis. Maksimali paskolos suma 1 107 773,83 Eur, iš jų 607 489,55 Eur geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai ir 500 284,28 Eur buitinių nuotekų surinkimo tinklų plėtrai, iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis. Likusia dalimi prisideda UAB „Kretingos vandenys“ nuosavomis lėšomis.

UAB „Kretingos vandenys“ kviečia gyventojus aktyviai jungtis prie naujai pastatytų centralizuotų inžinerinių tinklų ir naudotis galimybe gyventi patogiau bei prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

Visa informacija dėl prisijungimo galimybių bei sąlygų išdavimo teikiama tel. Nr. 8 445 43 838, 8 445 43 837 arba elektroniniu paštu info@kretingosvandenys.lt