Asmens duomenų apsauga

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

Vadovaujantis BDAR bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. parengtomis ir 2017 m. balandžio 5 d. atnaujintomis gairėmis dėl duomenų apsaugos pareigūnų bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešąja konsultacija, nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d. įmonėms numatoma pareiga apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktus viešinti savo internetiniame tinklapyje.

UAB “Kretingos vandenys” informuoja, kad įmonės paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas yra

Advokatų profesinė bendrija “Kaminskienė ir partneriai PROTEGO”

El. paštas duomenų .apsauga@protego.lt

Tel. nr. +370 694 90339

 

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

2018 m. birželio 19 d.

 

 1. Duomenų valdytojas ir asmens duomenų tvarkymo tikslas. 

UAB „Kretingos vandenys“ Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

 1. Valdymo organų narių apskaitos, įskaitant įstatymuose numatytų įsipareigojimų vykdymą; 
 2. Bendrovės pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
 3. Tinkamai komunikacijai su valdymo organų nariais palaikyti;
 4. Kitais tikslais, susijusiais su valdymo organų narių pareigų vykdymu, tokiais kaip, pavyzdžiui, darbo planavimas ir organizavimas. 

 

 1. Asmens duomenų šaltinis

 

  1. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
   1. Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);
   2. Teisės aktų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, savivaldybės, VĮ „Registrų centras“;

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir gavėjai

Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ), Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (toliau – JARĮ), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis,  tvarko Bendrovės valdymo organų narių vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą šiais pagrindais:

 1. CK 2.66 straipsnio 2 dalies pagrindu, nustatančiu, kad registruojant juridinius asmenis, kurių dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, papildomai turi būti nurodomi juridinio asmens dalyvio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė. 
 2. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, numatančiu, kad juridinių asmenų registre turi būti nurodyti juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta). Juridinio asmens valdymo organų narių duomenys tokia apimtimi, kuri tiesiogiai susijusi su juridinio asmens veikla (pavyzdžiui, atstovavimu juridiniam asmeniui, dalyvavimu jo organų veikloje ir panašiai), yra laikytini juridinio asmens duomenimis. 
 3. Kitais pagrindais, kiek tai susiję su Bendrovės veikla ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
 4. Tikslais, susijusiais su valdymo organų narių pareigų vykdymu, tokiais kaip, pavyzdžiui, darbo planavimas ir organizavimas, Bendrovė taip pat tvarko valdymo organų narių kontaktinių telefonų numerius bei el. pašto adresus.

Bendrovė, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, asmens duomenis teikia šiais pagrindais:

 1. CK 2.72 straipsnio 2 dalis numato, kad juridinių asmenų registro duomenys teikiami juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. CK 2.71 straipsnio 1 dalies ir JARĮ 4 straipsnio nuostatų, numatančių, kad juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša, teikiama įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pagrindu. 
 2. Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, (toliau – JAR nuostatai) 158punktas numato, kad registro duomenys teikiami pagal sutartis su registro tvarkytoju arba gavėjo prašymus, kuriuose nurodomas duomenų naudojimo tikslas. JAR nuostatų 162 punktas numato, kad duomenų gavėjai neturi teisės naudoti gautų duomenų ar informacijos kitam tikslui negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų ar informacijos, jeigu įstatymai nenustato kitaip. 
 3. Valdymo organų narių asmens duomenys tvarkomi ir teikiami ir kitais teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. 

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. 

Bendrovė, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovė užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. 

Bendrovė tvarko asmens duomenis Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytais terminais. Duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai. 

 1. Jūsų teisės

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@kretingosvandenys.lt  arba tiesiogiai į Bendrovėje paskirtą duomenų apsaugos pareigūną – Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“ el. pašto adresu duomenu.apsauga@protego.lt arba tel. nr. +370 694 90 339 su prašymu susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, to nedraudžia įstatymai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 dienų terminą. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 

Daugiau apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis galite rasti susipažinę su asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiomis taisyklėmis ir kitais įmonės vidaus teisės aktais interneto svetainėje www.kretingosvandenys.lt

 

                        ______________________________________

 

 

  Parsisiųsti dokumentą