slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

SKELBIMAS

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS VANDENYS“

PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ

VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. O3E-387

Vilnius

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Kretingos

vandenys“ 2018 m. spalio 26 d. raštu Nr. 2-386 (1.19) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos

vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pateiktą informaciją, Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės Komisijos (toliau – Komisija) 2018 m rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. O3E-288 „Dėl uždarosios

akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei Komisijos Šilumos

ir vandens departamento Vandens skyriaus 2018 m. lapkričio 8 d. pažymą Nr. O5E-295 „Dėl

uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“,

Komisija n u t a r i a:

    1. Konstatuoti, kad Kretingos rajono savivaldybė pažeidė Geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 13 dalies nuostatą, t. y. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių

dienų nenustatė UAB „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų, suderintų Komisijos 2018 m.

rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. O3E-288 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“

perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugų bazinių kainų derinimo“.

    2. Vienašališkai nustatyti UAB „Kretingos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos

prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

    2.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

bute – 2,48 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,15 Eur/m 3 ;

    2.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,33 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,60 Eur/m 3 ;

    2.1.2.2. nuotekų valymo – 0,61 Eur/m 3 ;

    2.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m 3 ;

    2.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių

gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,

įvaduose – 2,28 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,06 Eur/m 3 ;

    2.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,22 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m 3 ;2

    2.2.2.2. nuotekų valymo – 0,56 Eur/m 3 ;

    2.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m 3 ;

    2.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir

tiekiamą abonentams – 2,37 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,16 Eur/m 3 ;

    2.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,21 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.3.2.2. nuotekų valymo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m 3 ;

    2.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir

abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir

vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,26 Eur/m 3 , iš šio

skaičiaus:

    2.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,05 Eur/m 3 ;

    2.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,21 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.4.2.2. nuotekų valymo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m 3 ;

    2.5. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo kainą abonentams, perkantiems geriamąjį

vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti – 4,82 Eur/m 3 ;

    2.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas bute:

    2.6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,54 Eur butui per mėn.;

    2.6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos

prietaiso – 1,02 Eur butui per mėn.;

    2.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,49 Eur namui per mėn.;

    2.8. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų

reikmėms, įvaduose:

    2.8.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

    2.8.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos

prietaiso – 0,71 Eur namui per mėn.;

    2.9. perskaičiuotą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų

aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugas – 3,86 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

    2.10. perskaičiuotą nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

bazinę kainą – 9,05 Eur/m 3 ;

    2.11. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams,

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,14 Eur/m 3 .

    3. Nustatyti, kad:

    3.1. nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą, suderintos Komisijos

2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-345 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių

kainų derinimo“, šiuo nutarimu neperskaičiuojamos;3

    3.2. šio nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir

vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

    Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė                                                                                           Inga Žilienė

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-11-23 15:26

SKELBIMAS

 

 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
U
AB „Kretingos vandenys“

PROJEKTUOTOJAS/RANGOVAS:
UAB „A
tamis

Informuojame apie rengiamą vandentiekio tinklų Savanorių g., Melioratorių g. ir Grafų Tiškevičių g., Kretingos m. rekonstravimo projektą.

Projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų Savanorių g., Melioratorių g. ir Grafų Tiškevičių g., Kretingos m. rekonstravimo projektas.

Statinių statybvietės adresas: Savanorių g., Melioratorių g. ir Grafų Tiškevičių g., Kretingos m.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai [9.3.].

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius. Projekto vadovas Gintas Stankus, g.stankus@atamis.lt, mob.: +370 610 20428. Projekto dalies vadovas, Arnoldas Jakubėnas, a.jakubenas@atamis.lt, mob.: +370 600 35514.

Statytojas: UAB „Kretingos vandenys“, Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97157 Kretingos r. sav., Tel. (8 445) 78 572. Faks. (8 445) 78 568. El. paštas info@kretingosvandenys.lt.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: nuo 2018 m. spalio mėn. 18 d. iki 2018 m. lapkričio mėn. 8 d. imtinai pas projektuotoją darbo dienomis 9.00-16.00 val. (pietūs 11.00-12.00 val.) aukščiau nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks: Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams aptarti vyks 2018 m. lapkričio mėn. 8 d. 17.30 val. UAB „Kretingos vandenys“ patalpose, Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97157 Kretingos r. sav.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-10-18 13:01

UAB „Kretingos vandenys“ vartotojų ir abonentų dėmesiui!

2018 m. sausio 18 d.

UAB „Kretingos vandenys“ atnaujina Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.

Vartotojai  ir abonentai pageidaujantys pasirašyti/atnaujinti sutartį, kviečiame atvykti į UAB „Kretingos vandenys“  (Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav.) 14 kabinetas (darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadienis 8.00-17.00 val., penktadienis 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) pasirašyti / atnaujinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Su savimi prašome turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jokių kitų dokumentų pateikti nereikia.

Iki šiol sutartys sudarytos su vartotojais ir abonentais galios ir toliau.

Iš anksto susitarus laiką, butų savininkams, turintiems negalią, bendrovės atstovas gali pristatyti sutartį į namus.

Daugiau informacijos tel. (8 445) 43822, (8 445) 78572 arba el. paštu abonentis@kretingosvandenys.lt

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-18 19:59

SVARBI INFORMACIJA

DĖL KAINŲ PASIKEITIMO

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2017-10-01 17:27

Paros informacija

2017-08-24 paros informacija:

avarijų skaičius:

vandentiekio tinkluose - 2

nuotekų tinkluose - 2

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2017-08-24 16:05

UAB „Kretingos vandenys“

     Kretinga – miestas vakarų Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje; rajono centras, taip pat miesto seniūnijos ir apylinkų seniūnijos centras. Tai vienas seniausių vakarų Lietuvos miestų, įsikūręs prie Akmenos upės, šalia Palangos kurorto, 25 km į šiaurės rytus nuo Klaipėdos.Urbanistikos paminklas.

     Įmonės vizija – aukščiausios kokybės paslaugų teikimas inžinerinėse ir aplinkos apsaugos srityse, vadovaujantis šiuolaikišku požiūriu, kuriant visuomenę ir griežtai laikantis verslo etikos principų.

     Įmonės misija:

  • savo abonentams teikti efektyviausiai jų poreikius atitinkančias paslaugas, sukuriančias geresnę gyvenimo kokybę;
  • kvalifikuotiems, karjeros siekiantiems darbuotojams suteikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
  • šalies vandentvarkos paslaugų sektoriuje diegti etiškos ir skaidrios veiklos principus.

     Įmonės veiklos kryptys:

       1. patikimai aprūpinti vartotojus tik geros kokybės geriamuoju vandeniu ir gerinti ekologinę rajono būklę, surenkant ir išvalant nuotekas;

       2. darbuotojų darbo kokybės ir sąlygų gerinimas;

       3. bendrovės finansinis stabilumas;

       4. bendrovės veiklos plėtra.

     2014-12-31 UAB „Kretingos vandenys“ turėjo geriamojo vandens abonentų ir vartotojų:

       1. Įmonių – 358 vnt.

       2.Daugiabučių namų butų – 4355 vnt.

       3.Bendrijų, atsiskaitančių pagal įvadą – 4 vnt.

       4.Individualių namų – 6025 vnt.

     UAB „Kretingos vandenys” priklauso Kretingos miesto bei Kretingos rajono seniūnijų - Salantų, Darbėnų, Kūlupėnų, Kretingos, Imbarės, Kartenos ir Žalgirio - vandentiekio, nuotekų tinklai bei gręžiniai. Įmonei priklauso 286,4 km vandentiekio tinklų, 167,5 km nuotekų tinklų, 49 vandenvietės su 66 eksploatuojamais gręžiniais, 47 nuotekų siurblinės ir 12 nuotekų valymo įrenginių.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-03-03 11:29

TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:52

TYRIMAI IR ANALIZĖS

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:51

TEISĖS AKTAI

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:50

VADOVO DARBOTVARKĖ

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:47

Puslapiai

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer