Informacija gyventojams

Naujiems vartotojams

PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKOS EIGA

TECHNINĖ ATMINTINĖ GYVENTOJAMS, VYKDANTIEMS PRISIJUNGIMUS PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ

PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO  SĄLYGOMS  GAUTI

PRAŠYMAS DĖL SĄMATOS SUDARYMO STATYBOS DARBAMS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS SU VARTOTOJU:

1. DAUGIABUČIO NAMO BUTO AR KITŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKU (NUOMININKU)

2. INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO SAVININKU (NUOMININKU)

NUOTEKŲ IŠVEŽIMO IR JŲ TVARKYMO SUTARTIS

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL GERIAMO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ATITIKTIES TEISINIAMS METROLOGIJOS REIKALAVIMAMS

 

Bendrijoms 

Normatyvai kompensacijoms skaičiuoti

12 straipsnis. Normatyvai kompensacijoms apskaičiuoti

1. Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai:

 3)geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 kubinis metras trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį; kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys, 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas // 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 155-7353 (2011-12-20)